Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AMAZING TRAVEL

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Amazing Travel. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej jest traktowane jako pełna akceptacja niniejszych Warunków Uczestnictwa, które otrzymali Państwo w punkcie sprzedaży, bądź zostały Państwu doręczone na podany adres e-mail.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Pierwsza wpłata oraz całość ceny za wybrany transport oraz opcjonalnego ubezpieczenia KR – w dniu zawarcia niniejszej umowy o udział w imprezie turystycznej, zwanej dalej „Umową” lub „Umową-Zgłoszeniem”;
 • wpłata w Euro (przelew walutowy krajowy – zleceniodawca pokrywa koszt przelewu) i PLN na podane w Umowie konta,
 • Pozostała kwota(wynikająca z wyliczenia jakie Państwo otrzymali w Umowie-Zgłoszeniu) – obowiązkowo na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 • Jeżeli do wyjazdu jest mniej niż 30 dni, całość kwoty w dniu zawarcia umowy.

Minimalna liczba uczestników przy jakiej gwarantujemy realizację: 25 osób

I. ZASADY OGÓLNE

 • Organizatorem imprezy turystycznej jest Amazing Travel Mariusz Serzysko, ul. Piwna 12/14 lok. 2, 00-265 Warszawa, NIP 113-228-93-92, zwany dalej „Amazing”.
 • Amazing jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową.

II. ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚCI

 • Zawarcie Umowy następuje z chwilą odesłania e-mailowo przez Amazing  kopii Umowy-Zgłoszenia wraz z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa do osoby zgłaszającej (w imieniu własnym i pozostałych uczestników), zawierającej wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie turystycznej. Katalogi na stronie amazingtravel.pl i informacje udzielone lub opublikowane przez Amazing stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. Tak samo za zaproszenie do zawarcia Umowy traktowana jest dokonana przez Klienta rezerwacja możliwości udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Amazing. Rezerwacja taka może zostać założona pisemnie, e-mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Amazing.
 • Stroną zawierającą Umowę jest osoba zgłaszająca („Klient”), występująca w imieniu własnym, jako uczestnik imprezy, mogący wskazać osoby, które wraz z nim uczestniczą w imprezie lub występujący jako rodzic lub opiekun uczestnika niepełnoletniego imprezy. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich uczestników wskazanych w Umowie oraz przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (zaliczki lub pełnej ceny) akceptuje Umowę i postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Osoba zgłaszająca, która zawarła Umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność za dotrzymanie warunków Umowy przez tychże uczestników. Jest ona również odpowiedzialna za informowanie uczestników imprezy turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba zgłaszająca musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów (o ile osoba taka wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego).
 • Umowa określa zakres świadczeń, płatności są dokonywane w oparciu o otrzymany od Amazing kosztorys, który stanowi integralną część Umowy.
 • Klient zobowiązany jest dokonać płatności ceny z tytułu udziału w imprezie najpóźniej w terminie 30 dni przed datą wyjazdu. Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT marża).
 • Klient zgłaszający udział w imprezie w terminie przypadającym na mniej niż 30 dni przed jej rozpoczęciem zobowiązany jest uiścić całość ceny za imprezę w dniu zawarcia Umowy.
 • Wszelkich płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Amazing podany w Umowie-Zgłoszeniu.
 • W cenie imprezy zagranicznej zawarte jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, obejmujące: KL 10.000 EUR (10% sumy ubezpieczenia CP) / NNW 2000 EUR / BP 200 EUR.

III. REZYGNACJA Z IMPREZY

 • Klient może z własnej woli zrezygnować z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem (odstąpienie od Umowy).
 • W razie rezygnacji przez Klienta z udziału w imprezie (odstąpienia od Umowy) Amazing ma prawo pobrania od Klienta kwoty faktycznie poniesionych przez Amazing kosztów, nie wyższej jednak niż:
  • w przypadku rezygnacji (odstąpienia) przed upływem 30 dni do terminu rozpoczęcia imprezy – 40% ceny imprezy;
  • w przypadku rezygnacji (odstąpienia) od 30 do 20 dni do terminu rozpoczęcia imprezy – 60% ceny imprezy;
  • w przypadku rezygnacji (odstąpienia) od 19 do 10 dni do terminu rozpoczęcia imprezy – 70% ceny imprezy;
  • w przypadku rezygnacji (odstąpienia) po upływie 10 dni do terminu rozpoczęcia imprezy – 85% ceny imprezy;

koszty te mogą zostać potrącone przez Amazing z wpłat dokonanych przez Klienta.

 • W przypadku transportu autokarem (busem) lub z dojazdem własnym, powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji. W przypadku transportu lotniczego powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. Bilety lotnicze są bezzwrotne i dlatego Amazing nie zwraca Klientom kosztu zakupu biletów lotniczych.
 • Za równoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie (odstąpieniem od Umowy) uważa się nieotrzymanie przez Klienta wizy na wykupioną imprezę.
 • Postanowień ust. 2 powyżej nie stosuje się, jeżeli Klient odstąpił od Umowy przed rozpoczęciem imprezy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz uczestników do miejsca docelowego. W takim przypadku Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 • Amazing informuje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Szczegółowe informacje dotyczące takiego ubezpieczenia można uzyskać w biurze Amazing.

IV. ODWOŁANIE IMPREZY

 • Amazing zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy (rozwiązania Umowy) w następujących przypadkach:
  • braku zgłoszenia się do udziału w imprezie wymaganego minimum uczestników – w takim przypadku Amazing poinformuje Klienta o rozwiązaniu Umowy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie, nie później niż: (i) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni, (ii) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni, (iii) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni,
  • braku możliwości zrealizowania Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności – w takim przypadku Amazing poinformuje Klienta niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.
 • W przypadkach odwołania imprezy zgodnie z ust. 1 powyżej, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  • uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
  • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich dokonanych na rzecz Amazing płatności.
 • W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, Klientowi nie przysługuje odszkodowanie ani zadośćuczynienie z tytułu rozwiązania Umowy.
 • Przepisy ust. 1-3 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przesunięcia terminu imprezy.
 • BEZPIECZNA REZERWACJA – COVID-19
  1. Gwarantujemy 100% zwrotu kosztów w przypadku zamknięcia granic Polskich lub kraju docelowego ze względu na COVID – 19, w momencie rozpoczęcia wyjazdu (poza przelotem – tu decyduje przewoźnik i ubezpieczeniem KR)
  2. Ubezpieczenie KL UNIQA oraz KR UNIQA obejmuje przypadki zachorowania na COVID-19, szczegóły w OWU UNIQA

V. WYKONANIE UMOWY

 • Amazing odpowiada za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń.
 • Amazing ogranicza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361). Ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie ani szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Amazing.
 • Uczestnik imprezy zobowiązuje się do posiadania ważnych dokumentów tożsamości uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Amazing) oraz do przestrzegania przepisów dewizowych i celnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci bez względu na ich wiek.
 • Uczestnik imprezy odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego w trakcie trwania imprezy, za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 • W sytuacji, gdy po zawarciu Umowy nastąpią nieprzewidziane przez Amazing zmiany warunków imprezy, Klient zostanie powiadomiony o tym na trwałym nośniku przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zmianie podlegają istotne warunki Umowy, Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Amazing informacji w tym zakresie poinformować Amazing, czy: (i) przyjmuje proponowaną zmianę, (ii) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty związanej z odstąpieniem albo czy (iii) odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną, jeśli jest oferowana. Brak odpowiedzi Klienta w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Amazing oznacza odstąpienie przez Klienta od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty związanej z odstąpieniem.
 • Amazing jest zobowiązany do udzielenia odpowiedniej pomocy uczestnikom imprezy turystycznej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, zgodnie z art. 52 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 • Amazing nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokarów, samolotów i innych środków transportu spowodowane czynnikami niezależnymi od Amazing (warunki atmosferyczne, kontrole celne, strajki, etc.).

VI. REKLAMACJE

 • Jeżeli Klient stwierdzi wadliwe wykonanie Umowy przez Amazing, ma on obowiązek niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, zgłosić ten fakt (ustnie lub na piśmie) pilotowi lub lokalnemu przedstawicielowi Amazing celem umożliwienia usunięcia niezgodności na miejscu.
 • Niezależnie od zgłoszenia określonego w ust. 1 powyżej, Klient powinien złożyć Amazing reklamację na piśmie, wysyłając ją listem poleconym na adres Amazing wskazany w niniejszej Umowie, lub na adres e-mail z którego otrzymał Umowę-Zgłoszenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
 • Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej – w terminie 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do Amazing).
 • Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej, może złożyć skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

VII. ZMIANA CENY

 • Amazing zastrzega możliwość podwyższenia ceny imprezy, będącego wyłącznie bezpośrednim skutkiem zmiany:
  a) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
  b) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
  c) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej;
  d) wysokości cen składowych imprezy tj. cena skipassu, ubezpieczenia, zaistniałej w czasie od zawarcia umowy do czasu realizacji imprezy
 • Cena ustalona w Umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, Klient może rozwiązać Umowę.
 • Amazing powiadamia Klienta na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia.
 • Klient ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 1, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 • W przypadku obniżenia ceny Amazing może odliczyć od zwrotu należnego Klientowi rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Klienta Amazing przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.

VIII. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ

 • Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki.
 • Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest skuteczne wobec Amazing, jeżeli Klient zawiadomi Amazing o tym w rozsądnym terminie, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej na trwałym nośniku.
 • Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Amazing z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Amazing ma obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Amazing na skutek przeniesienia Umowy o udział w imprezie turystycznej.
 • Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Amazing w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

IX. DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK

 • Administratorem podanych przez osobę zgłaszającą danych osobowych jest Amazing. Amazing przetwarza te dane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 • Podane dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane są w celu:
  a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak również realizacji Umowy, rozpatrywania reklamacji, pobierania opłat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Amazing, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych Umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  d) marketingowym, o ile osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  e) monitorowania jakości świadczonych usług, w ramach prowadzonych ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Amazing do momentu:
  a) upływu okresu obowiązywania Umowy;
  b) zakończenia wykonywania obowiązków prawnych oraz do upływu okresu, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
  c) okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy;
  d) wycofania zgody.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji Umowy. Brak podania danych osobowych uczestników imprezy turystycznej może skutkować odmową realizacji usługi.
 • Dane osobowe uczestników imprezy mogą być udostępniane przewoźnikom, hotelom, towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom współpracującym z Amazing, wyłącznie w celu realizacji Umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą również zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak np. biura informacji gospodarczej oraz instytucje zajmujące się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcy zajmujący się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnicy. Amazing nie przewiduje przekazywania danych osobowych uczestników imprezy jakimkolwiek podmiotom zajmującym się marketingiem produktów lub usług.
 • Uczestnicy imprezy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnicy imprezy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Amazing może podejmować  zautomatyzowane decyzje na podstawie zgromadzonych danych osobowych, w tym dokonywać profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Amazing pozyskał w związku ze świadczeniem usług na rzecz uczestników imprez.
 • W celu realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO zapraszamy Cię do siedziby naszej firmy lub skorzystania z możliwości kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@amazingtravel.pl, poczty tradycyjnej na adres Amazing Travel ul. Piwna 12/14 lok 2, 00-265 Warszawa lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 793 223 222. Amazing niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojej dyspozycji, udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do nas żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeśli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Amazing może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 • Amazing zastrzega sobie prawo do, a Klient w imieniu własnym i wszystkich zgłoszonych w Umowie uczestników imprezy turystycznej wyraża zgodę na, fotografowanie i filmowanie wizerunku swojego i wszystkich zgłoszonych w Umowie uczestników imprezy turystycznej wraz z rejestracją dźwięku w postaci głosów wyżej wymienionych w trakcie trwania imprezy turystycznej oraz do nieodpłatnego wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych Amazing, w szczególności na stronach www oraz w mediach i portalach społecznościowych na profilach Amazing. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje udzielona na czas nieokreślony, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Klient ma prawo nie akceptować tego podpunktu. Klient poinformuje e-mailem Amazing o braku zgody na pkt IX ppkt 10. Amazing ma obowiązek zaakceptować decyzję Klienta.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 • Ewentualne spory strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, za pośrednictwem właściwego miejscowo sądu powszechnego.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1) Amazing informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.
 • Metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wskazane są w ustawie z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1283). Amazing informuje, że za obopólną zgodą, wszelkie spory w związku z wykonaniem Umowy mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 • Nieważność niektórych postanowień Umowy (lub niniejszych Warunków Uczestnictwa) nie ma wpływu na nieważność pozostałych postanowień.
 • Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy.

Nasi partnerzy